ஒற்றைத் தலைவலி என்பது தலையின் ஒரு பக்கம் மட்டும் வலி ஏற்படுவதாகும். பொதுவாக தலைவலி என்பது தலையின் முழுப்பகுதியும் வலி ஏற்படும். ஆனால் ஒற்றைத் தலைவலி ச...
Hyperpigmentation causes patches of the skin to become darker compared to its surrounding. Also known as uneven skin pigmentation, While the conditio...
When was the last time you ate a pineapple? Okay. Let me put it this way. How often do you eat pineapples? And how many? Hold on if you think all the...
Everybody knows that breakfast is the most important meal of the day, but did you know that you can’t eat absolutely anything you want in the A.M.?Yog...
Your diet has a powerful effect on your cholesterol and other risk factors.There are several foods which are not just part of a healthy diet, they act...
Acne stinks! if you are like millons of other victims suffering from acne you are probably looking for a cure. Reclaim your flawless complexion. here ...
1.Contour your lips The muscles around the mouth constrict folding the overlying skin.it can develop lines and thin lips.Contouring can visually rest...
The development of cancer, in particular, has been shown to be heavily influenced by your diet. It protect people against cancer completely. The term ...
1 2 3 17 8 / 135 POSTS